Çağrı Merkezi: +90 212 481 36 92 .
Alışveriş Sepetim

Konsinye Mal Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

A – ) KONSİNYE VEREN

AD – SOYAD           

ÜNVAN                   

ADRES                   

VERGİ DAİRESİ      

VERGİ NO              

TELEFON               

B–)KONSİNYE ALAN

 AD – SOYAD            

 ÜNVAN                    

 ADRESİ                   

 VERGİ DAİRESİ        

 VERGİ NO                

 TELEFON                 

Yukarıda ad, soyad, unvan, adres ve telefonları bulunan taraflar, KONSİNYE VEREN ve KONSİNYE ALAN olarak anılacaktır.

MADDE 2 – KONSİNYE ŞARTLARI

 a – ) Satışa konu mallar KONSİNYE VEREN tarafından sevk irsaliyesi ile KONSİNYE ALAN’a teslim edilecektir. İlgili sevk irsaliyesine 213 sayılı Vergi Usul Kanunu madde 230/5 gereğince “Konsinye Olarak Teslim Edilmiştir” ibaresi yazılacaktır. KONSİNYE ALAN tarafından imzalanan sevk irsaliyesinin bir sureti KONSİNYE VEREN’e iade edilecektir.

 b – ) Konsinyenin anlamı, mülkiyet devri yapılmaksızın, malın alıcı adayı durumundaki kimseye verilmesi veya gönderilmesidir. Malın KONSİNYE ALAN tarafından satılması halinde durum süratle mal sahibi olan KONSİNYE VEREN ’e bildirilecek, böylelikle malı göndermiş olan asıl satıcının KONSİNYE VEREN en geç 10 gün içerisinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu madde 231/5 gereğince alıcısına faturasını kesecektir. Bu faturada söz konusu irsaliyenin numarası ve malın KONSİNYE ALAN tarafından satıldığı tarih belirtilecektir. Malın KONSİNYE VEREN tarafından alıcısına fatura edilmesinden itibaren en geç 10 gün içerisinde KONSİNYE ALAN, KONSİNYE VEREN’e “Konsinye Satış Primi” faturasını keserek %... gelirini tahsil edecektir.

c – ) KONSİNYE ALAN tarafından yapılan işlemlerin hukuki mahiyet ve özellikleri; 818 sayılı Borçlar Kanunu madde 416-430 kapsamındadır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu madde 10/d hükmünün uygulanabilmesi için, taraflar arasındaki ilişkinin 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun zikredilen maddelerine uygun olması gerekir. Aksi halde KDV, malın komisyoncu gibi görünen fakat gerçekte komisyoncu olmayıp alıcı durumunda olan kimseye gönderildiği tarih itibariyle doğmuş sayılabilir.

d – ) Uyuşmazlık halinde ……. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 İş bu Konsinye Satış Sözleşmesi yukarıdaki maddelerden ibaret olup, aşağıda imzaları bulunanlar arasında .../.../... tarihinde düzenlenmiştir.

 

 KONSİNYE VEREN                                                                     KONSİNYE ALAN

     (Ad Soyad)                                                                               (Ad Soyad)

         (Kaşe)                                                                                       (Kaşe)

         (İmza)                                                                                       (İmza)